Stadgar för Näringslivet Falkeenberg

 

§ 1 ÄNDAMÅL

Näringslivet Fbg är en fristående ideell medlemsorganisation som samverkar och agerar för att stärka och utveckla näringslivet inom kommunen.

Näringslivet Fbg vill skapa bra mötesplatser som bygger moderna nätverk. Ge tillgång
till ett nätverk som tillsammans kan påverka, engagera, sammanföra och inspirera till en fortsatt positiv utveckling. Vi vill bli fler och starkare och kunna göra ännu mer nytta för Falkenberg. Nätverka, inspirera och påverka Falkenbergs utveckling.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen kan vara
    • Företag
    • Organisationer
    • Enskild person


§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift i föreningen fastställs årligen av ordinarie föreningsstämma.

§ 4 STYRELSE

Föreningens styrelse utgöres av lägst 7 och högst 11 ledamöter.

Styrelsens sammansättning skall vara sådan att den på ett balanserat sätt speglar näringslivet i kommunen såväl vad avser branschstrukturer som geografisk spridning.

Styrelsen skall på olika sätt söka säkerställa koppling till/samverkan med övriga intresseorganisationer med anknytning till näringslivet.

Ledamöterna väljs för en tid av 2 år räknat från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma. Vid varje föreningsstämma skall val av minst 3 styrelseledamöter företas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och AU samt utser inom eller utom sig övriga funktionärer.

Styrelsens AU (arbetsutskott) skall bestå av tre eller fyra styrelseledamöter. I detta skall ingå ordföranden och vice ordföranden.

Styrelsen är beslutsför när antalet av stämma valda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 5 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen har till uppgift

att     företräda föreningen i näringslivsfrågor i Falkenbergs kommun,

att    noga följa och aktivt påverka utvecklingen av näringslivsfrågor i
        Falkenbergs kommun och för främjandet av föreningens ändamål
        framlägga och bereda alla förslag, som faller inom området för
        föreningens verksamhet samt svara för fortlöpande information till
        och samråd med kommunledning, Näringslivschef och föreningens
        egna medlemmar.

att    förvalta föreningens ekonomi,

att    årligen upprätta verksamhetsberättelse,

att    verkställa av stämman fattade beslut,

att    bestämma tid och plats för föreningens stämmor,

att    vid behov organisera verksamheten i sektioner/arbetsgrupper samt
        att fastställa sektionernas/arbetsgruppernas ekonomiska ramar.

att    ständigt bevaka föreningens legitimitet som det lokala näringslivets
        företrädare samt vid behov ta initiativ till nödvändiga förslag eller
        åtgärder för förbättringar i detta avseende.

§ 6 AU:S UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER
AU har till uppgift
att    bereda ärenden till styrelsen,
att    epresentera föreningen,

§ 7 VALBEREDNING

För beredande av val vid föreningsstämmor skall finnas en valberedning med 3 – 4 ledamöter, som väljs av föreningsstämman med sammansättning och för tid som föreningsstämman beslutar. Föreningsstämman utser valberedningens ordförande bland ledamöterna.

Valberedningen skall senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sitt förslag till föreningens styrelse.

§ 8 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas gemensamt av två härtill av styrelsen utsedda personer.

§ 9 REVISION
Föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte lika många suppleanter väljs av ordinarie
föreningsstämma för tiden t o m nästföljande ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens redovisningshandlingar skall före den 20 februari överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisionen skall vara verkställd och till ordinarie föreningsstämma ställd berättelse ingiven till styrelsen senast den 1 mars.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningen håller senast under mars månad ordinarie föreningsstämma. Vid
ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1.           Val av ordförande
2.           Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3.           Fastställande av röstlängd
4.           Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5.           Fråga om godkännande av kallelse och föredragningslista
6.           Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
7.           Revisorernas berättelse
8.           Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9.           Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
              enligt den fastställda balansräkningen
10.         Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11.         Bestämmande av ersättning till ledamöter av styrelsen och
              valberedningen samt till revisorerna
12.         Fastställande av antal samt val av ledamöter i styrelsen
13.         Val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna
14.         Val av revisorer jämte suppleanter
15.         Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen,
              däribland dess ordförande
16.         Beslut om medlemsavgift i föreningen
17.         Styrelsens verksamhetsplan och budget för nästkommande
              verksamhetsår
18.         Av styrelsen hänskjutna ärenden
19.         Inkomna skrivelser
20.         Övriga frågor
21.         Ordförande avslutar mötet

Vid föreningsstämma får beslut endast fattas i frågor som har upptagits i kallelsen. Till föreningens stämmor skall samtliga medlemmar kallas. Vid omröstning äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna sådant beslutar eller då mer än hälften av medlemmarna härom skriftligen framställer begäran med uppgift om ändamålet.

Kallelse till föreningsstämma sker senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma skriftligen till medlemmarna eller genom
annons i den eller de tidningar som styrelsen bestämmer.

§ 12 STADGEÄNDRING
Ändring av föreningens stadgar sker genom beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie föreningsstämma.

§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas som vid förfarandet för stadgeändring, enligt §12.
Vid upplösningstillfället skall enligt god redovisningssed upprättas balans- och resultaträkning.
Föreningens behållna tillgångar skall användas till näringslivsbefrämjande åtgärder i kommunen enligt beslut vid upplösningstillfället.

Dessa stadgar är föreslagna vid ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2015 samt antagna vid ordinarie föreningsstämma den 8 april 2016.


Kalendarium


« December 2017 »
Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

-->